Hinderck Sijmons Drost, 58 jaar van een leven in beeld

In het Mededelingenblad van september 2008 schreef ik onder de titel ‘Genealogische twijfels’ uitgebreid over mijn ervaringen tijdens het zoeken naar meer informatie over mijn voorvader Hindrik Sijmons Drost. Daarbij vertelde ik wat ik op dat moment al over hem wist. Zoals het feit dat hij als ‘bejaerde’ in de Lutherse kerk is gedoopt op 3 maart 1730. Daarnaast benoemde ik zijn activiteiten die terug te vinden zijn in de verzegelingen van Wildervank in de periode van 1742 tot 1764. Ook memoreerde ik wie zijn mogelijke ouders zouden kunnen zijn.

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en heb ik toch wat meer informatie boven tafel gekregen over onze Hindrik. In dit artikel wil mijn bevindingen graag met u delen. Had ik eerder 12 akten gevonden waarin HSD onroerend goed kocht of verkocht. Dat aantal is wel iets gegroeid zoals onderstaand overzicht laat zien waarin hij:

 • 15 x wordt genoemd als getuige bij diverse transacties
 • 4 x getuige was bij transacties die J.A. Sigterman deed tussen 1748 en 1762
 • 1 x gevolmachtigde was van A.E. Sigterman in 1754
 • 15 x wordt genoemd als swetten (buur van het onderhavige onroerend goed)
 • 12 x wordt genoemd als swetten na zijn overlijden
 • 8 x aankopen van onroerend goed (huis of land) heeft gedaan
 • 2 x een verkoop heeft gedaan van huis of land
 • 2 x getuige is bij de vastlegging van de huwelijkse voorwaarden, onder andere bij het huwelijk van zijn schoonzus Grietje Jans met weduwnaar Geugje Deddens.
 • 6 x geld uitgeleende aan derden
 • 2 x cessie verleende aan derden.
 • Hinderck is als bejaerde gedoopt op 3 maart 1730 (tussen 1-11-1729 en 23-4-1730 zeggen andere bronnen) en waarschijnlijk geboren rond 1705 als we er van uitgaan dat hij ongeveer 25 jaar was ten tijde van de doop.

Daarna heb ik zijn eerste activiteit kunnen traceren op 17 april 1733 als getuige bij een verkoop van onroerend goed, zijn laatste activiteit was op 29 mei 1787 waarbij hij als cessie verlener optreedt. Iets minder dan een jaar later zal hij overlijden en op 7 januari 1788 worden begraven. Een leven in beeld van 58 jaar.

In dit artikel wil ik u wat meer kennis laten maken met de handel en wandel van mijn voorvader Hinderck Sijmons Drost. Ik begin met zijn naam. Consequent wordt hij in transcripties Hindrik Sijmons Drost genoemd maar als ik al zijn handtekeningen vergelijk in de originele akten, tekent hij altijd als Hinderck Sijmons Drost. Om die reden zal ik hem voortaan in mijn genealogische gegevens ook de voornaam Hinderck geven.

x Handtek tg 731 inv.nr. 7362 0032 - 17 april 1733

de handtekening staat aan het einde van de tweede rij. Bron: tg 731 inv.nr. 7362 0032 – 17 april 1733

x Handtek tg 731 inv.nr.7368 0188 ⁄ 0189 - 13 maart 1787

bron: tg 731 inv.nr.7368 0188 ⁄ 0189 – 13 maart 1787

Na zijn eerste optreden in 1733 dat ik hiervoor noemde is het tien jaar stil tot 15 december 1744. Dan koopt hij samen met anderen een ‘tuin of appelhof met alle bomagie, plantagieen wat daar aard en nagelvast is en alle lusten en lasten’ voor de prijs van 95 Car. Guldens en 5 stuivers. Dit perceel is ‘gelegen in Wildervank aan ’t Westerdiep op Cab. 9’.

Wat Hinderck in de tussentijd heeft uitgespookt heb ik niet kunnen achterhalen. Even heb ik gedacht dat hij misschien in militaire dienst was gegaan. In die tijd waren er rondom de Nederlanden wat strubbelingen die zelfs uitmondden in oorlogen. Maar daar waren de noordelijke Nederlanden niet actief bij betrokken. Behalve dan dat de Zuidelijke Nederlanden in de Oostenrijkse Successieoorlog rond 1740 aan de zijde van Keizerin Maria Theresia meevochten.

In de militaire stamboeken heb ik echter niets over Hinderck Sijmons Drost kunnen vinden.

Op 8 maart 1745 koopt hij ’in companie, twee stukken land, gelegen aan ’t Westerdiep in Wildervank op Cab. 15, groot ca. seste half deimatten’. De koopsom bedraagt 620 Car. gld. 10 stvr. Vanaf dit moment zien we hem regelmatig terug in de Verzegelingen. Soms slaat hij daarbij een jaartje over, dan weer is hij een aantal maanden achtereen terug te vinden. Ik zal niet al zijn transacties opsommen, dat wordt een beetje saai.

Toch wil ik er nog een vermelden. Op 2 augustus 1769 leent hij 339 gld aan Jacob Wijpkes, mede namens zijn huisvrouw Gepke Reinjes voor ‘de aankoop van ’t opgoed van zeil en treil, ankers en touwen van zijn oude schuit, welk opgoed hij nu op zijn nieuwe vaartuig heeft overgebracht‘. Daarbij wordt de aantekening gemaakt dat ‘Debiteur gaat akkoord indien hij het gemelde schip mocht verliezen, dat de crediteur uit ’t Schippers Gilde of Gilden de penningen mag trekken die de debiteur of zijn vrouw zouden kunnen ontvangen‘. In de verzegelingen van Wildervank heb ik niet kunnen terugvinden welk schip dit echtpaar heeft gekocht. Misschien was dat in een van de omliggende plaatsen.

Op 13 maart 1787 tenslotte, laten Hinderck Sijmens Drost en Trijntje Jans, Ehel. een testament opmaken waarbij zij hun nalatenschap nalaten aan de langstlevende echtgenoot. ‘En bij hertrouwen of na de dood van de langstlevende zullen alle kinderen tot hun ouderlijke goederen gelijke rechten hebben, zonder dat de zoons eenige de minste praerogativen boven de dochters genieten‘. Tot slot ‘legateren Testatoren na de dood van de laatste aan de Gereformeerde armen in Wildervank een gouden dukaat.

Vooral het legaat aan de Gereformeerde armen in Wildervank valt op. In de memorie van successie van Trijntje Jans overlijden (03-05-1828 Wildervank) is hiervan echter niets terug te vinden. Wel vinden we in 1812 een aantekening in de Lutherse kerkprotocollen dat de weduwe van Drostje 1 bak rogge schenkt aan de kerk voor de armen. Zal dit in plaats van de gouden dukaat zijn geweest?

Bronnen:

DTB Wildervank 541: NH doopboek Wildervank 1729 – 1803h

Notariële Archieven Wildervank 1687 – 1811, Vmm 1 – 731.

Memories van successie Kantoor – Zuidbroek (toegang 1893) Inventarisnummer 009.

Kerken Protocollum

Lutherse gemeente Wildervank-Veendam 1756 – 1868, Groninger Archieven toegang 1000 /inv.nr. 2.

Wanneer er onder de lezers van dit artikel mensen zijn die aanvullende informatie hebben of suggesties kunnen doen voor verder onderzoek, kunt u mij bereiken via mijn contactpagina

Hans Drost

1 reactie opHinderck Sijmons Drost, 58 jaar van een leven in beeld

Geef een reactie

Je kan deze HTML-tags gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>