Genealogische Twijfels

(Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Mededelingenblad van de Studiegroep Geslachten Drost, Jaargang 17, nummer 3, september 2008)

Genealogische Twijfels

Iedere genealoog komt wel eens op het punt terecht dat hij zich afvraagt of de gevonden voorouder(s) inderdaad wel de juiste voorouders zijn. Want zo nee, dan is dat het begin van een nachtmerrie die niet zomaar over gaat. Zo twijfel ik al geruime tijd of de voorouders die ik mijn voorouders noem dat ook wel werkelijk zijn. Ik zal u in het nu volgende verhaal proberen deelgenoot te maken van mijn twijfels.

Zo rond 1986 zette ik mijn eerste schreden op het genealogische pad nadat ik van mijn vader een paar brieven kreeg die hij vele jaren daarvoor had ontvangen van de Rijksarchivaris van het Rijksarchief in Groningen. Dat was lekker gemakkelijk. Ik wist dus direct wie ik als mijn oudste voorouder mocht beschouwen. Het was Hindrik Sijmons Drost. Nadat ik de eerste maal het Rijksarchief in Groningen bezocht en de gegevens van de archivaris controleerde (!) bekroop mij al direct het gevoel: is dit wel allemaal juist? Nou ja, die archivaris zou het wel weten dus wat maakte ik me druk?

Wat is nu eigenlijk het probleem? De gevonden gegevens waren incompleet omdat de originele boeken beschadigd waren door brand.

Vele jaren later, inmiddels was het 2003, kwam ik via het Documentatiecentrum van de Studiegroep in contact met Henk Drost uit Haren en Henk Drost uit Enschede, beiden zijn ook lid van de Studiegroep. Zij hadden ongeveer dezelfde gegevens als ik al had. Van Henk uit Enschede kreeg ik zelfs kopieën van documenten die hetzelfde bevestigden als ik zelf eerder al had ondervonden.

Met alle paperassen onder de arm maar weer eens een bezoek aan het Rijksarchief gebracht. De dienstdoende ambtenaar moest inderdaad bekennen dat het bewijs wel erg dun was en dat naar een eindconclusie toe geredeneerd kon zijn. Des al niettemin moest ik er maar van uit gaan dat alles toch wel zou kloppen. Dat deed ik dus maar.

De herkomst van mijn oudste voorvader bleef echter onbekend. Onderzoek in de Rechterlijke Archieven leverde wel wat anders op. Diverse aankopen en verkopen van onroerend goed die hij tot aan zijn huwelijk in 1764 pleegde waren vastgelegd en netjes door hem ondertekend met Hinderk Symens Drost.

Vaak ondertekende hij verzegelingen (in de provincie Groningen zijn dat de voorlopers van de notariële akten) als getuige. Of hij daarvoor opgeroepen werd of “toevallig” aanwezig was, blijkt echter nergens uit. Ook is niet gebleken dat hij uit hoofde van de een of ander functie daar aanwezig was. Het speurwerk leverde ruim 12 aan- en verkoop transacties op en een veelvoud aan ondertekening als getuige. Na zijn huwelijk met Trijntje Jans (Prummel) in 1764 is dat plotseling afgelopen. De reden waarom blijft gissen. Zijn vroegste door hem ondertekende verzegeling is overigens terug te vinden tot in 1742.

handtek hsdIn 1754 trad Hendrik Sijmons Drost op als gemachtigde van Capt. Anthonij Ewalt Sigterman bij het aangaan van een pachtovereenkomst en is getuige bij de verkoop van huis en grond aan Heer Jan Albert Sichterman, “out directeur van Bengalen en out ordinaris raad van Nederlandsch Indiën”. Op deze grond liet Heer Jan Albert Sichterman de buitenplaats “Woellust” in Wildervank bouwen.

Sommige mede-onderzoekers menen echter uit deze ondertekening te kunnen afleiden dat het een akte van huwelijkse voorwaarden van Anthonij Sigterman zou zijn. Doch in de originele akten van de trouwerij van Anthonij komt geen enkele persoon met de naam Drost voor. De originele heb ik in mijn handen mogen hebben omdat ze toen net aan het archief ter beschikking gesteld waren door de erven Sigterman. Wat kan genealogisch onderzoek soms toch mooi zijn!

Voorbeeld van een pagina uit het doopboek van Wildervank

Voorbeeld van een pagina uit het doopboek van Wildervank

De geboortedatum Van Hendrik was ook lange tijd onbekend. Door een kopieakte die ik kreeg via Henk Drost uit Enschede bleek, dat hij in 1730 als “bejaerde” gedoopt was. Toen ik enige tijd later in het Rijksarchief de inschrijving terug zocht werd duidelijk waarom ik die altijd -letterlijk- over het hoofd heb gezien. De inschrijving staat namelijk op het eerste blad, dat vastgeplakt zat aan het voorblad. Als je het boek opent sla je dus automatisch die pagina over. Maar omdat ik nu de datum wist waarna ik moest zoeken, was dat snel opgelost. Gedoopt als bejaerde was hij dus, zoals gebruikelijk bij de Mennonieten. Was hij Mennist? Hij was in elk geval waarschijnlijk zo’n 25 jaar of ouder tijdens zijn doop.

Stel, dat hij 25 jaar toen hij werd gedoopt, dan was hij 49 toen hij huwde met Trijntje Jans (Prummel) en was hij 83 jaar oud toen hij overleed. Mooie leeftijd en veel van zijn (veronderstelde) nageslacht werd ook behoorlijk oud. Maar waarom was hij al zo oud toen hij huwde? Was hij misschien al eerder gehuwd geweest? Of zou Hindrik Sijmons misschien met Sichterman mee gekomen zijn uit Indië?

Dat brengt gelijk de volgende moeilijkheid mee. In het noorden van het land werd vóór 1811 veel gebruik gemaakt van patroniemen in plaats van familienamen. Nu was al wel gebleken, dat onze voorvader zich bediende van een toenaam “Drost”, maar meer over hem vinden was tot op heden nog niet mogelijk. Zijn namen -Hindrik Sijmons- maakt het er ook al niet gemakkelijker op. In Groningen zijn dit namelijk de meest voorkomende namen. En het aantal varianten op deze patroniemen maakt het onderzoek er ook al niet eenvoudiger op.

Omdat zijn herkomst moeilijk te vinden was ben ik alle huwelijken in Veendam en Wildervank na gaan zoeken op relevante namen van de ouders. Die zoektocht leverde toen in 1995 een ouderpaar op. Als je de in Groningen gebruikelijk vernoemingen van kinderen volgt klopte dit als een bus. Dit ouderpaar was gehuwd in 1688. Na lang twijfelen en wikken en wegen besloot ik toch maar om dit ouderpaar niet in mijn onderzoeksgegevens op te nemen. De voornaamste reden was dat de huwelijksdatum (1688) van het paar en de vermoedelijke geboortedatum (1705) van Hindrik Sijmons toch wat te ver uit elkaar lagen. Wat schetst echter mijn verbazing toen ik tijdens een surftocht op internet eind 2007 een zeer uitgebreide kwartierstaat tegen kwam waarin zowel Hindrik Sijmons als het eerder genoemde ouderpaar voorkwamen. Dit paar had ook een dochter geboren in 1691 Jantje Simons die in 1713 huwde met Jan Jans Oortien. Deze Jantje en Jan had ik ook al op mijn lijstje staan als mogelijk verwanten van mijn Hendrik. Is dit ouderpaar -Simon Lubberts Drost en Lumme Roelloffs- nu wel of niet het ouderpaar van Hendrik?

[Opmerking: in de bewuste kwartierstaat wordt Simon Lubberts inderdaad voorzien van de achternaam “Drost”, HD]

Als laatste wil ik nog een ander probleempje met u delen. Hindrik Sijmons Drost huwde in 1764 en overlijdt in 1788. In de tussentijd zet hij 6 kinderen op de wereld. Hij zou onroerend goed moeten bezitten (zie de eerder vermelde aan- en verkopen) en dus zou er na zijn overlijden iets te vinden moeten zijn in bijvoorbeeld de memories van successie. Helaas, niets. Alle aanwezige akten in Veendam en Wildervank zijn nageplozen en er is niets terug te vinden. Het enige aanknopingspunt is dat zijn zoon Simon Hendriks Drost veel later een stuk onroerend goed verkoopt, mede namens zijn moeder Trijntje Jans, nadat zijn vader is overleden. Het onroerend goed was dus nog wel degelijk in de familie.

Voorlopig heb ik met de nodige slagen om de arm het ouderpaar Simon Lubberts Drost en Lumme Roelloffs toch maar weer opgevoerd als mogelijke ouders van onze Hindrik Sijmons. De twijfel blijft bestaan maar de hoop op een goede oplossing ook. Misschien dat u, lezer, daar ook een steentje aan bij kunt dragen door het geven van suggesties voor verder onderzoek. Alvast mijn dank daarvoor.

Bronnen:
Huwelijk, kerk: Wildervank DTB 542-542A nr. 345, huw. 1702-1811 RA Gron.
Dopen: Wildervank, DTB 541 nr. 343 D.1729-1803, RA Gron.
Verzegelingen: Recht. Arch. Wildervank, Vmm 7 en 8
Hans Drost

Bovenstaand artikel is opgenomen in de bloemlezing Mededelingenblad 2007-2001 en is te lezen vanaf pagina 57.

Reacties zijn welkom via de pagina over Mij

Geef een reactie

Je kan deze HTML-tags gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>